Tag: კვლევა

აშშ-ს ოთხი უნივერსიტეტის მკვლევართა ჯგუფმა ჩაატარა სხვადასხვა გამოკვლევა, რომლის საფუძველზეც შეიძლება ითქვას, რომ ის ადამიანები…